SWOP-A-GAME

Op 19 September 2009 het God, deur die Heilige Gees op ʼn dramatiese en ingrypende wyse my oë oopgemaak vir die skrikwekkende en geweldige aan- slag van satan deur die einste speletjies wat ek in my winkel verkoop.  Hierdie was die begin van radikale en “weird” siening van en waarskuwing sisteem oor die wêreld van moderne speletjies.  Hierdie Credo is nog ʼn verdere poging in die ontmaskering van die aanslag van satan.  Ons het reeds ʼn DVD in Afrikaans op die mark wat geweldig positiewe resultate lewer. Ons beplan ook ʼn DVD in Engels.  Hiermee verklaar ek my ook bereid om op te tree by kerke, skole en groepe met hierdie program: “Die aanslag van satan deur moderne speletjies”.

Hierdie Credo van SWOP-A-GAME is ʼn persoonlike waarskuwing, veral ten opsigte van Playstation, X Box, Rekenaar, PSP en in toenemende mate Wii speletjies.

Hierdie is ʼn persoonlike verklaring gegrond op 17 jaar se ondervinding in die bedryf, getuienisse van honderde persone, ʼn intensiewe navorsing en ook deur die bestudering van die Bybel wat ons as die absolute riglyn vir die lewe beskou. Die Bybel is besonders duidelik oor baie van hierdie aspekte, en veral ten opsigte van die moderne media, en in ons geval moderne speletjies.  Dit is in die bestudering van die Bybel dat ek elke dag net verstom staan oor die gevare van moderne speletjies en die gevolge daarvan. Alhoewel byna 2000 jaar gelede geskrywe is die uitsprake van die Bybel, veral die Nuwe Testament geweldig dui- delik en ondubbelsinnig.  In hierdie Credo gaan ek enkele aspekte uitlig wat in die DVD meer omvattend behandel word.

EK GAAN GEEN PERSONE VEROORDEEL, wat as volwasse, regdenkende persoon uit eie vrye keuse enige speletjie vir homself koop of self speel nie.  Ek gaan ook geen persoon veroordeel wat nie die Bybel as maatstaf aanvaar nie, of die Bybel anders interpreteer as ek nie.  God het immers in die Bybel (Genesis) aan die mens vrye keuse gegee, sodat elkeen eendag vir homself rekenskap moet gee oor sy doen en late.

Ons gaan egter, ongeag van persone of ouderdom van persone, ieder en elk  waar- sku teen veral die gevare en gevolge van die speletjies waarvan ons kennis het en navorsing gedoen het.  Ons gaan dit mondelings en/of deur middel van plakkers op die betrokke speletjie doen.  Navorsing gaan voort, en ons verwelkom enige bydrae in die verband.  Ek stel dit ook duidelik dat die satan so uiters slinks is en dat  ek glo ons nog nie eers die punt van die ysberg, wat die aanslag en gevare betref,  kan begryp of kan raaksien nie.

Ons besef dat onkunde, veral by ouers wat nie die speletjies saam speel nie, in baie gevalle bestaan.  Om hierdie rede wil ons die kennis wat ons het van die speletjies, met almal deel en elkeen deeglik inlig.  Ek self was 15 jaar deur satan verblind en het menigte van die speletjies verkoop waarteen ek nou so indringend waarsku.  Ek dank die Here nou dat Hy my oë oopgemaak het en my vergewe het vir die menigte sondes wat ek begaan het deur dit te verkoop en daarmee moontlik kinders en volwassenes op die verkeerde pad laat beland het.

Indien ouers, vriende, familie of ander volwassenes egter hierdie speletjies vir minderjariges koop sal ons u nog duideliker waarsku.  Dit word deur God in Sy Woord van ons vereis.

In Esegiël 33:7-9 staan geskrywe “Mens, Ek het jou die wag vir Israel gemaak.  Wanneer jy by My die opdrag ontvang moet jy hulle namens My waarsku ... en jy nie praat nie en jy waarsku hom nie oor sy doen en late nie ... en hy sterf ... sal Ek jou verantwoordelik hou vir sy dood”.  Voorts as ek persone waarsku en hul luister nie na my nie, sê die Woord ...” en jy jou lewe behou”

Hierdie Credo is gegrond op die volgende:

1.  Ek glo in God as die Heilige, Almagtige, Alomteenwoordige, Alwetende Skepper God.

Ek glo in Jesus Christus as my Persoonlike Verlosser, die oopgestaande Here wat weer sal terugkeer as Koning en Regter om almal te oordeel oor alles wat hul gedoen het.

Ek glo dat deur Sy bloed ek skoongewas is van al my ontelbare sondes.

Ek glo in die Heilige Gees as inwonende Krag in my. Die krag waarmee Jesus opgewek is uit die dood.  Dit is tot my beskikking.

Ek glo in die volle Bybel as die Woord van God.  Letterlik glo ek in elke woord geskryf in die bladsye van die Bybel.

2.  Ek glo dat die wêreld van speletjies, hetsy Playstation, X Box, Rekenaar, PSP en in ʼn toenemende mate Wii speletjies tot beskikking  is en deur satan en sy magte gebruik word om mense weg te trek van God af.

Romeine 1:30 (In die NIV) staan geskrywe “... They invent ways of doing evil”

Dis asof Paulus sê, ons is nie tevrede met die wyse waarop ons sondig nie.  Nee, ons sal nuwe maniere ontdek om sonde te doen (TV, Rekenaars, Selfone, Playstations, X Boxes ens.)  Hierdie dinge word baie maklik moderne afgode indien verkeerd gebruik word.

Lukas 4:6 “Toe sê die duiwel vir Hom (Jesus): “Aan U sal ek al hierdie mag en majesteit gee (verwys na al die koninkryke van die wêreld), want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.”

My vraag is dan, wie is in beheer van die wêreld van speletjies?

3.  Ek glo dat die satan baie slimmer is as wat ons dink.  Daar staan duidelik geskrywe.

2 Korintiërs 11:14-15 “Geen wonder nie!  Satan self doen hom voor as ʼn engel van die lig.  Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voor- doen as mense wat die wil van God doen nie.”

Satan wil nie deur die speel van die speletjies van jou ʼn satanis, verkragter of moordenaar maak nie.  In uiterste gevalle kan dit wel gebeur. Nee, my vriend, hy wil net genoeg van jou tyd, jou geld en jou aandag steel dat daar nie tyd is om jou besig te hou met die dinge van God nie.

“If the devil cannot make you bad, he will make you busy”

2 Tessalonisense 2:9-10 “Deur die werking van satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals te- kens en wonders (al die moderne speletjies het al die elemente daarin) en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan omdat hulle nie die waarheid liefgehad het en nie tot redding aanvaar het nie”

en dan die skokkende vers

2 Tessalonisense 2:10-12 “Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die sal leuen glo.” 

Dis asof God self genoeg gehad het van die ongeregtigheid en dan toelaat dat mense die leuen van satan gaan glo.  Let mooi op:  Dis God wat hul oorgee aan die dwaling, nie satan wat hul verlei nie.

Ek vra die vraag.  Hoeveel van jou tyd en geld spandeer jy aan die speletjies in vergelyking met wat jy aan God en die uitbreiding van Sy Koninkryk spandeer, of verblind die satan jou ook vir die feite en dink jy allerhande verskonings uit, om jou redenasie te staaf vir jou verslawing aan speletjies.

4.  Die vraag ontstaan by baie mense, “is daar enige goeie speletjies?”

Kom ek antwoord met ʼn teen vraag:

 • In die toenemende speel van die speletjies, kan jy eerlik sê dat jou verhouding met God absoluut verbeter het en jy Hom elke dag meer en meer dien en aanbid. Dat hoe meer jy speel en hoe erger die speletjies word, dit jou al nader aan God bring?
 • In die toenemende speel van die speletjies, kan jy eerlik sê dat jou stiltetyd EN gebedslewe en veral jou verhouding met God verbeter het.?
 • In die toenemende speel van die speletjies, kan jy eerlik sê dat jou kerkbywoning toegeneem het. Kan jy eerlik sê dat jou verhouding met jou huweliksmaat of vriend/vriendin, uit haar oogpunt, veral as sy nie saamspeel nie, verbeter hoe meer tyd jy aan die speletjie spandeer.
 • In die toenemende speel van speletjies, kan jy eerlik sê dat jou werksprestasie en/of die skoolprestasie van jou kinders drasties verbeter het.
 • In die toenemende speel van speletjies, kan jy eerlik sê dat jy ʼn absolute nuwe stel waardes en etiese geregtigheid aangeleer het.
 • In die toenemende speel van speletjies deur jou kinders, kan jy eerlik sê dat hulle nou meer gehoorsaam is, al meer die goeie doen en al meer ʼn afsku toon in die doen van verkeerde dinge.
 • In die toenemende speel van speletjies of deurdat jou kinders dit speel het hul of jy al in enige speletjie gekry wat die Bybel as God se boodskap verkondig en waarin
 • God verheerlik word as Skepper, Verlosser en Koning. (Ek vra weer. Wie is in beheer van die wêreld van speletjies.?)

Baie geluk as jy “Ja” kan sê op een of twee van die bogenoemde punte. Ek is 17 jaar in die bedryf en van duisende mense wat speletjies speel en van honderde getuienisse, is by die wat eerlik is, net die teenoorgestelde waar.

 • In die toenemende speel van speletjies is daar eerder ʼn wegbeweeg vanaf God. (Ek praat van die ware God, nie ʼn god wat iemand aanbid om sy gewete te sus nie.)
 • In die toenemende speel van speletjies is persoonlik opregte eerlike stiltyd, die bestudering van Gods Woord en die ware soeke na God in gebed, die eerste dinge wat afgewater en verwaarloos word.
 • In die toenemende speel van speletjies en in die gevalle waar ʼn persoon meer en meer vasgevang word in die speletjies neem Kerkbywoning, die egte meelewing in die Kerk beslis nie toe nie. Kerkbywoning word in baie gevalle ʼn ritueel om die gewete te sus.
 • Uit getuienisse van die sogenaamde groot “gamers” word huwelike erg benadeel, veral in die geval wat die eggenoot, vriend of vriendin nie saam speel nie.
 • Skoolprestasie neem drasties af in gevalle waar kinders vrye toegang het tot speletjies en dit ongekontroleerd speel. Veral in gevalle waar jonger kinders speletjies speel met hoër ouderdom beperkings. In
 • baie van die speletjie word kinders juis geleer om teen gesag te rebelleer, ongehoorsaam te wees, arrogansie te openbaar, gesag te minag en met seks en dwelms te eksperimenteer.

In baie gevalle kan ek in my winkel binne 10 minute waarneem watter speletjies kinders speel, bloot deur hul optrede en veral hul optrede teenoor volwassenes en ouers.

Liewe ouers, u gaan die wange vrugte pluk as hy/sy die tienerjare bereik. Daar is baie min uitsonderings. Uit die getuienisse van ouers en selfs kinders self, gebeur dit in 80% plus gevalle. Ek het al menigte moedelose ouers hier in my winkel gehad wat absoluut beheer verloor het oor hul kind en dan erken het dat die speletjies ʼn groot bydrae daartoe gelewer het.  Onthou net dit.  Ek offer duisende rande op deur verkope wat ek verloor en het al R70 000 se speletjies uitgenooi omdat ek so oortuig is van my standpunt en weet dit is die regte ding om te doen.

5. Baie mense vra; “Wat van die ouderdoms beperking op speletjies? Dis baie belangrik om daarop te wys dat ouderdoms beperkings op speletjies baie gebreke het. Ons woon in ʼn land van sogenaamde godsdiensvryheid. Alhoewel satanistiese rituele deur die wet

verbied word, is satanisme rituele deur die wet ʼn wettige godsdiens in Suid-Afrika. Geen waarskuwing word gegee vir Godslastering nie. Met ander woorde daar word teen geweld in speletjies gewaarsku, maar nie teen demoniese, satanistiese, okkultiese of Godslasterlike inhoud nie.

Voorts word die Bybel as Woord van God in baie speletjies afgetakel, verander en bespot. God as Vader, Jesus as Redder en die Heilige Gees as Helper en Leidsman word direk en soms by name bespot, verkleineer en belaglik gemaak.  Wat die verandering van Bybelse inhoud en verontagsaming van die Bybel boodskap aan betref.

Dit is uiters duidelik in die volgende verse uit die Bybel wat met sulke mense gebeur wat veral hierdie tipe speletjies speel. Sommige bespottings word baie subtiel en so fyn berekend gedoen dat die sogenaamde “gamer” dit in baie gevalle nie eers agterkom nie.

Openbaring 22:18-19 waarsku baie duidelik en ondubbelsinnig hieroor:  "Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is... en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrewe is.”

(Dit wil sê hy/sy gaan hieroor hel toe - skrikwekkend maar waar)

Iemand hoef dus nie veel verstand te hê of enigsins te twyfel oor God se uitsprake en helse oordeel vir die persone wat hierdie tipe speletjies speel nie.

Ek is ook daarvan oortuig dat die demoniese en satanistiese aspekte in die speletjies ingebou word om die verslawing aan die spesifieke speletjie of tipe speletjie te bevorder.  Uit 17 jaar se ondervinding in die bedryf kan ek vir ʼn feit sê dat die bogenoemde stelling in 80% gevalle waar is. Persone wat hierdie stelling ontken is reeds deur satan verbind!!

Ek weet dat byna alle besighede nie meer ʼn flenter omgee oor wat hulle verkoop of aan wie hulle dit verkoop nie. Die doel is die geld- god wat nagejaag word om meer van speletjies te verkoop om so- doende meer en meer geld te maak. Ouderdomsperke is baie streng as dit by drank kom (wat die liggaam vernietig) maar as dit by speletjies kom (wat die siel kan vernietig) is dit skokkend dat 18 ouderdomsperk speletjies aan kinders verkoop word so jonk as 9 jaar.

6. Die vraag wat baie mense vra en wat ek self mee by baie geleenthede geworstel het. Wat is die doel dat ek nog voortgaan met besigheid en die verkope van speletjies?

Ons hoofdoel is om deur die winkel net voort te gaan om mense te waarsku teen die skrikwekkende en gewelddadige aanslag van satan deur hierdie speletjies. Ons kan per slot van rekening nou uit ʼn gesagsposisie praat. Deur die winkel het ek hierdie geweldige voorreg en geleentheid om soveel mense te bereik met hierdie boodskap wat andersins nie moontlik sou wees nie.

Ek het ook al getuienisse van mense wie se lewens deur die boodskap verander is.

Al moet ek ten koste van besigheid en ten koste van inkomste oor my “weird” siening nie meer ʼn enkele speletjie verkoop nie, sal ek voortgaan om die satan te beveg op hierdie terrein. God het altans nie die Boom in die middel van die tuin en Eden verwyder nie. Hy het net die mense gewaarsku om nie daarvan te eet nie. God het die mens se vrye keuse respekteer.  Ek stel dit dus baie duidelik dat ek geen persoon sal veroordeel wat ten spyte van my waarskuwings enige speletjies koop nie. My standpunt is geneem vanuit wat die Woord van God, die Bybel. Ek sal op geen persoon die uitsprake van God in die Bybel afdwing om dit te glo nie of hom verkwalik wat die Bybel anders interpreteer as ek nie. Ek stel dit ook baie duidelik dat my verantwoordelikheid ver- der sterk as u wat die speletjie speel. As u verkeerd is, is dit immers net vir uself wat u eendag voor God verantwoording moet doen. Ek is egter medeverantwoordelik vir elke speletjie wat ek verkoop en mense nie waarsku nie.

Ek sal aanhou om te waarsku daarteen ongeag geloof of standpunt van die persoon wat dit by my koop.  Ek mag nie verkeerd wees nie!!!  As ek verkeerd is weet ek dat my standpunt en Credo geen persoon ooit enige skade sal berokken nie.

JA MALAN

Eienaar SWOP-A-GAME

 

Volledige DVD oor die gevare van speletjies, gesien vanuit die Woord van God is by ons winkel in Afrikaans beskikbaar teen R80 of u kan dit gratis kom uitleen en uself vergewis van “Die aanslag van satan deur moderne speletjies”

 

Ons verwelkom enige getuienisse tot betrekking van hierdie Credo of die DVD veral ten opsigte van persoonlike getuienisse.

 

Het u hulp nodig?

Uit getuienisse en sedert ons begin het met veral hierdie Credo was daar ʼn geweldige en toenemende aanslag van satan teen die werk wat ons doen. Bid asseblief vir ons en vir hier- die werk. Indien u hulp nodig het kontak ons gerus en ons sal u in kontak bring met bekwame persone.